Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

 

Poznámky k některým historickým, botanickým a astronomickým skutečnostem

Bemerkungen zur einigen historischen, botanischen und astronomischen Tatsachen

 

 Český a německý souhrn z publikace, vydané v Edition Nove des Novum Verlages GmbH, Rathausgasse 73, A- 7311 Neckenmarkt, Österreich (www.novumverlag.com; office@novumverlag.com); Stran 435; Cena včetně DPH Euro 23,90

 

 

Tschechische und deutsche Zusammenfassung aus der Publikation in Edition des Novum Verlages GmbH, Rathausgasse 73, A- 7311 Neckenmarkt, Österreich (www.novumverlag.com; office@novumverlag.com); Seiten 435; Ladenpreis inkl. MWSt Euro 23,90.

.

 

Miloslav Toman :

Nachricht über einigen Forschungen und Erwägungen aus den Bereichen Historie, Botanik und Astronomie.

 ( Adresa spisovatele/ Anschrift des Verfassers : RNDr. Miloslav Toman, CSc., Kpt. Nálepky 7, CZ400 01 Ústí nad Labem, Tschechische Republik)

 

 

Tschechische Zusammenfassung – Český souhrn                                     

 

     

A. Kartografická identifikace geografických údajů na t.zv. mapě Velké Germanie (= střední Evropy) od C. Ptolemaia z 1. století

 

   Tzv. "mapa C. Ptolemaia", která popisuje pravěký svět se považuje za velkou záhadu. Jedna její část se zabývá střední Evropou (tzv. Velkou Germánií).

   Tzv. "mapa C. Ptolemaia" není ve skutečnosti mapou ve vlastním slova smyslu. Je to soubor údajů o koordinátách (zeměpisné délce a šířce) jednotlivých lokalit. Jestli k tomuto materiálu také kdysi patřila skutečná mapa není jisté.

   Převážná většina jmen, která "mapa" udává se v současné geografii nevyskytuje. Všechny dosavadní pokusy věrohodně srovnat Ptolemaiovy údaje se současným světem ztroskotaly.

   E. Šimek zkonstruoval mapu Velké Germánie jak mohla tato mapa podle Ptolemaiových údajů vypadat. Ani tato rekonstrukce však nepřinesla identifikaci lokalit. Šimkovu mapu jsem použil jako podklad pro svoji práci.

   Ptolemaios přebíral své údaje většinou z dnes nezvěstných starých map, zejména asi z map Marina z Tyru. Předpokládal jsem, že ony předlohové mapy byly vytvořeny v azimutální projekci. Ptolemaios zřejmě tuto skutečnost přehlédl a údaje lokalizoval jako by byly zaneseny v projekci kuželové.

   Bylo pracováno s tímto předpokladem. Bylo při tom zjištěno, že většina Ptolemaiových sídlišť (polis) je identická s keltskými opidy. Tímto způsobem bylo možno vysvětlit i ostatní zeměpisné údaje Ptolemaiovy "mapy".

   Jako důsledek provedené rekonstrukce bylo také zajímavé zjištění, že Slované již v době keltské sídlili ve východních Čechách, v severní Moravě, severozápadním Slovensku a v západním Polsku.

 

 

 

B. Pravěké sídlištní regiony v Čechách a jiné nedořešené problémy Kosmovy kroniky jakož i problematika původu černozemí a příbuzných půd v Čechách a problematika vývoje české pseudoxerotermní vegetace

 

Tento článek konstatuje v Čechách patnáct sídlištních regionů, vymezuje je s přesností na katastry jednotlivých obcí a popisuje jejich vývoj od doby bronzové po dobu praslovanskou. Charakterizuje průběh většiny komunikací, které vedly z Čech na Moravu a do ostatních okolních zemí. Upřesňuje lokalizaci bitvy na Turském poli, dokazuje, že Mělník nevznikl na místě pravěkého Pšova, že Přemysl Oráč, Libuše ani První Přemyslovci neexistovali, že Hněvin Most nevedl přes Komořanské jezero, že poslovanění Čech nemělo původ v jihoevropském Chorvatsku, ale v Chorvatsku východočeském, a odchylně od dosavadní interpretace popisuje i některé další skutečnosti, zmiňované v Kosmově Kronice. V poslední kapitole se vracíme se ke staré teorii o původu černozemí. Černozemě v Čechách vznikly podle této teorie z usazenin vodních ploch, které přetrvaly jako zbytky pliocenního jezera do prvé doby ledové, a analogických vodních ploch z druhého zavodnění Severočeského lesostepního okresu. Na základě rozšíření pliocenních reliktů mapujeme rozsah pliocenního jezera ve střední a východní části Čech a nastiňujeme pravděpodobný další vývoj pseudoxerotermní, tedy nejvzácnější vegetace v Čechách.

 

 

 

 

 

C. Způsob dědění kvantitativních znaků, nová forma faktorové analýzy, komputerová teorie dědičnosti a možný způsob původu života na různých planetách

 

 

 

 

Autor popisuje v práci novou formu faktorové analýzy a aplikuje ji na rod Festuca sekce Festuca v Čechách. Její pomocí odvozuje zákonitosti dědičných vztahů mezi kvantitativními znaky. Matematickým přehodnocením těchto vztahů vytváří model kvantitativní dědičnosti a uvažuje o možných souvislostech s funkcí chromatinu v klidovém stadiu buňky. Síť chromatinu uvnitř buněk může představovat síť biologických mikrokompůterů, v níž molekuly kyseliny desoxyrybonukleové mohou fungovat jako biologické ekvivalenty polovodičových prvků elektronického systému. Závěrem je konstatováno, že by mohl systém biologických mikrokompůterů přenášet ve smyslu teorie panspermie z planety na planetu rámcové dispozice pro celý vývoj organizmů na planetách a že tyto dispozice mohly vzniknout při nesčíslném opakování těchto vývojových cyklů na různých místech vesmíru.

 

 

 

 

D. Úvahy o variabilitě a členění kostřav ze sekce Festuca rodu Festuca v Čechách

 

   Určování rostlin podle klíčů v botanických příručkách bývá většinou bez problémů. Jsou však případy, kdy je nutno při něm postupovat obezřetně. Například proto, že se jedná o rostliny ekologicky velmi tvárlivé, kdy druhy, někdy dobře odlišitelné, jestliže rostou v jistých prostředích nejsme schopni oddělit. Také statistické rozložení jedinců uvnitř populací může způsobit, že se dva jedinci různých druhů mohou jevit jako totožní. U takových skupin druhů je nutno především rozborem několika jedinců postihnout variabilitu celé populace. I potom je však možno hovořit, spíše než o určování, o odhadu taxonomické příslušnosti.

   Abychom se přiblížili k dokonalému taxonomickému zařazení populace je nutno především provésti její statistickou analýzu a po větší počet let sledovat při různých podmínkách její vývoj na lokalitě i na srovnávacích pokusných výsadbách v zahradním prostředí. Žádným způsobem není možno u takových tvárných druhů předpokládat, že jsme schopni určit druhovou příslušnost rostlin jen na základě studia jednotlivých rostlin např. v herbářích.

   Příkladem takovéto obtížné skupiny jsou kostřavy (rod Festuca) ze sekce Festuca.

   Touto prací bychom také chtěli demonstrovat pracovní náročnost botanických analýz. Dokázat totiž, že botanika neznamená jen "umět v přírodě poznat několik rostlin". 

   V práci je proveden podrobný rozbor sekce v Čechách a je popsáno několik nových druhů rostlin. 

 

 

E. Tři statistické zákonitosti zjištěné při zpracovávání materiálu z českých populací rodu Festuca sekce Festuca

 

Jako pokračování studie M. Tomana (1990) jsou v článku zhodnoceny aspekty některých statistických metod.  Byly zhodnoceny pro populační analýzu, a to jak pro její vybalancovanou, tak pro její nevybalancovanou formu. Pozornost byla především věnována výběru reprezentativního vzorku. Dále jsme v práci zjistili, že při analýze variance je při výpočtu středních kvadrátů (MQT, MQZ a MQI) sumy kvadrátů (SQT, SQZ a SQI) nedělit počtem volností, nýbrž počtem případů., že při analýze variance je zbytek (Rest) jen výsledkem použité metody a že při použití nevybalancované formy analýzy je nutno nejprvr převésti nenybalancovanou formu na vybalancovanou. Tím je možno Rest úplně odstranit. Pátá kapitola práce zdůvodňuje, že při faktorové analýze je nutno považovat korelační faktory ne za vektory, ale za funkce úhlů. Za pomoci tohoto předpokladu bylo možno stanovit nové genetické zdůvodnění kvantitativní dědičnosti, popsané v této práci v oddílu C.  

 

 

 

F. Několik astronomických zamyšlení

 

   Modely astronomických vztahů včetně matematických modelů umožňují pochopení některých stránek probíhajících procesů. Není však možno hledat v modelech jejich úplné vysvětlení. S vědomím této skutečnosti budiž zde uvedeno několik upozornění na některé věci, dle našeho soudu dosud nedostatečně promyšlené. Jsou diskutovány následující záležitosti :

   Dopplerův princip by platil jen tenkrát, kdyby Zeměkoule měla stabilní postavení v geometrickém středu vesmíru. Jen tenkrát by totiž se mohly při případném roztahování vesmíru vzdalovat od nás nebeská tělesa rychlostí, která by byla úměrná jejich vzdálenosti od nás. Jelikož je tento případ nepravděpodobný, neplatí Dopplerův princip, vesmír se nerozpíná a posun spektrálních linií je způsoben jinou zákonitostí, která je definována.

   To, že se vesmír nerozpíná, znamená, že neplatí ani teorie velkého třesku. Jsou naznačeny i jiné možnosti vzniku vesmíru a je zdůrazněna možnost nekonečnosti vesmíru nejen v prostoru, ale i v čase.

   Je dále diskutována jiná možnost vzniku černých děr a kvasarů, než jaká bývá dnes uznávána. Je vypracována teorie nanitu, která umožňuje vysvětlit pravděpodobné rekonstrukční procesy ve vesmíru. Jsou dále zpochybněny některé důsledky teorie relativity. Dále je presentována teorie, že novy jsou pravidelným ukončením vývojových cyklů planet, prakticky zničením planet. Je popsán způsob, jak k takovému zničení dochází. Na tomto základě je vypočteno, že v naší Galaxii je asi sto miliard připadů existence života na planetách a milion případů života ve formách, odpovídajících tomu, který byl na Zemi před 4000 lety nebo později. To ovšem znamená, že planety s touto nejvyšší formou života jsou v Galaxii od sebe vzdáleny 400 světelných let, z čehož je možno soudit, že spojení mezi nejvyššími formami civilizací není možné.

 

 

 

G. Poznámky k Platonově Atlantidě

 

Je uveden přesvědčivý důkaz o tom, že Platonova Atlantida jako veliký ostrov až kontinent, který se kdysi se rozkládal mezi  Evropou, Afrikou a Amerikou a který byl tragicky zničen, nikdy neexistovala. Je také navrženo vysvětlení, jaký mohl být podklad pro vznik Platonem publikované legendy o existenci a zániku Atlantidy.   


 

 

 

 

Deutsche Zusammenfassung – Německé shrnutí

 

 

A. Kartographische Identifikation der geographischen Angaben auf der sog. Karte des Großen Germaniens (= Mitteleuropa) von C. Ptolemaios aus dem 1. Jahrhundert.

 

   Man kam bei der Rekonstruktion der Ptolemäischen Karte des Großen Germaniens von den Angaben aus, die hat E. Šimek veröffentlichtt. Es ging hier aus der Voraussetzung, dass Ptolemaios die Angaben aus den älteren Karten, die haben keine Koordinaten, übernahm. Man wurde vorausgesetzt, dass diese Karten wurden in der azimutalen Projektion konstruiert, aber Ptolemaios sie als die Karten in der Kegelprojektion anrnahm. Es wurde weiter begründet, dass die Angaben aus der vier Vorlagenkarten (A,B,C,D) abstammten, wobei aus der ersten Karte die Angaben über Poleis, aus der zweiten die Angaben über die Küsten der Baltischen- und Nordmeeres und über den Siedlungsregionen der Stämme, aus der dritte die Angaben über Orographie und aus der vierte die Angaben über Hydrographie der Gelände von Ptolemaios übernommen wurden. So es wurde möglich, die Ptolemäischen Poleis mit den keltischen Oppiden und anderen wichtigen Siedlungen aus der keltischen Zeit identifizieren. Die Identifikation ist in der Tab. A1 durchgeführt. Die Identifikation der Siedlungsregionen wurde auf der Abb. A2 (ursprüngliche Polemäische Karte) und Abb. A4 (Lokalisation der Siedlungsregionen der Stämme auf der gegenwärtigen Karte), die Identifikation der Struktur der Küsten wurde in der Tab. A2 und Abb. A3, die Identifikation der Orographie in der Tab. A3 und Abb. A5 gemacht. Man wurde für Hydrographie dreierlei Erklärung angetragen.

   Gleichzeitig wurde es festgestellt, dass die Poleis im Gebiet des Westpolens, nordwestlichen Slowakei, Nordmähren und Ostböhmen die slawischen Namen haben und mit den Fundstellen mit den ähnlichen gegenwärtigen Namen identifiziert sein können. Daraus leiten wir ab, dass dieses Gegiet ist mindestens von der keltischen Zeit ununterbrochen von Slawen besiedelt.

   Die völlige deutsche Version dieses Absatzes wurde auch in der Zeitschrift Eirene, 39: 174-208, 2003 (Toman, M. : Ein Versuch über die kartographische Identifikation der geographishen Punkte auf der Karte des Großen Germaniens von C. Ptolemaios und E. Šimek) veröffentlicht. 

 

 

B. Die urzeitlichen Siedlungsregionen in Böhmen und andere ungelösten Problemen der Chronik von Kosmas, wie auch die Problematik des Ursprungs den Schwarzerden und verwandten Böden wie auch die Problematik der Entwicklung der tschechischen pseudoxerothermen Vegetation

 

   Alle in diesem Arbeitteil angeführte Tatsachen entsprechen einer grundlegenden Voraussetzung, dass die uralte Siedlungen auf solchen Stellen begründet waren, wo sich die freie Räume, die die Bedingungen für Bewegung der Leuten leisten und die es wurde möglich für die landwirtschaftliche Tätigkeit auszunutzen, sich mit solchen baumreichen Stellen mischen, die Holz für die Heizung und für die Bauwerke bieten (Besiedlung- Grundprinzip). Es war das namentlich auf den Rändern der ursprünglichen und künstlichen Steppenkomplexen und im Mosaiken Bewuchs. Die archäologischen Funden gaben linienförmig die Steppenkomplexe um. In den ursprünglichen Mosaikräumen des Waldes und den Waldfreien Zönosen sind aus denselben Gründen die archäologischen Funden flächig verbreitet.

   Ein wichtiger biologischer Zeiger der Besiedlung,, Wermut (Artemisia absinthium), das Archäophyt, kommt heute in den ursprünglichen Steppenregionen nur in einigen Randgemeinden vor. Es ist das auf den Stellen, wo ursprünglicher Waldfreiregion ist künstlich im Wald ausweitet. In den zentralen Teilen solcher Regionen wurde Wermut nach der Expansionszeit von den ursprünglichen zönologisch ausgegliechenden Krautgesellschaften gänzlich liquidiert. Ähnlich es war im den Mosaikengebieten. Deshalb finden wir heute in der Mitte der ursprünglich Waldfreien und Mosaikengebieten keine Wermutfundorte. 

   Diese ursprünglichen Waldfreien und Mosaikräumen sind auch am Rand mit den sog. strategischen Punkten begleitet.

   In der Bronzezeit band sich die Besiedlung nur auf die Mosaikformationen oder auf die Ränder der ursprünglich Waldfreien Gebieten. In den nachfolgenden Zeitabschnitten entstand die Kolonisation auch im ehemaligen Wald. Diese ursprünglich ganz bewaldeten Räume hatten wieder die Randbesiedlung, die mit den strategischen Punkten begleitet wurde. Wermut ist aber auf der Fläche dieser Regionen in fast allen Gemeinden bis zur unseren Tagen aufbewahrt. Aus diesen Stellen  nämlich die ursprüngliche Vegetation gänzlich verschwand und  hier nachträglich nur die reine Unkraut- und andere Ersatzzönosen entstanden.

   In der frühslawischen Zeit sind in der Mitte der Siedlungsregionen auf der Stelle des abgeholzten Waldes und abgeholzten Mosaikengebieten, wie auch auf der ursprünglich  Waldfreien Räumen die umfangreichen Weiden entstanden.

   Auf der Grundlage dieser Prinzipen wurden in Böhmen fünfzehn frühslawischen Siedlungsregionen identifiziert und ihre Entwicklung von dem Eneolithikum bis protohistorischen Zeit, beschreibt. Es wurde auch die bisherige Voraussetzung über die Gliederung der uralten Lúka- Siedlungsgebiet revidiert. Auf Grund derselben Methode es wurde der Verlauf der uralten Verkehrswege festgestellt.

   Man diskutiert sich in der Arbeit auch die Fragen über den Kampf auf dem Turské- Feld, Lokalisation der Hněva Brücke, Durchdringung der Slaven in Böhmen, Nichtexistenz der ersten Přemysliden und anderen frühtschechischen Legenden, und über andere bisher nicht völlig gelöste Problematik der Kosmases Chronik.

   In den letzten Kapiteln leiten wir die ursprünglichen Steppen- und Mosaikvegetation von den pliozänen und pleistozenen Seen ab. Auch den Ursprung den zweiphasischen Böden in Böhmen begründen wir aus der Ausbreitung der periglazialen Seen. Wir mappieren diesen Seen aus den floristischen Gründen und behandeln wir um der weiteren Entwicklung der pseudoxerothermen, d. i. um der weiteren Entwicklung der seltensten Vegetation in Böhmen.

 

 

 

C. Die Weise der Vererbung der quantitativen Merkmalen, neue Form der Faktorenanalyse, Komputertheorie der Erblichkeit und mögliche Weisen der Entstehung des Lebens auf den verschiedenen Planeten.

 

   In der Arbeit beschreibt der Verfasser die neue Form der Faktoranalyse und appliziert sie auf die Gattung Festuca Sektio Festuca in Böhmen. Mit ihrer Hilfe leitet er die Gesetzmäßigkeiten zwischen den quantitativen Merkmalen ab. Mit einer mathematischen Umwertung dieser Verhältnissen bildet er ein Modell der quantitativen Erblichkeit bei der Gattung Festuca (Abb. C3) und erwägt er über seiner möglichen Zusammenhängen mit der Funktion des Chromatins in der Ruhestadium der Zelle (Interphase).

   Der Verfasser meint, dass die Zerlegung  des Idioplasmas in der Interphase ist bisher theoretisch untergeschätzt. Derweil die Struktur des sich verteilten Kernes mit der Durchmittelung der Chromosomen eines gleimäßigen und gänzlichen Übergeben des Idioplasmas in beiden entstehenden Zellen versichert, funktionell der wichtigsten ist am ehesten soeben die Zerlegung des Idioplasmas in der Interphase. Hier können wir das reale Wesen der Modellbeziehungen suchen. Diese Modellbeziehungen bilden einen Durchschnitt durch den konkreten Beziehungen  in einzelnen Zellen. Es ist also möglich auch hieran erwägen, dass die Zerlegung der Faktoren auf dem Modell entspricht im Wesen der Zerlegung der Genen in den Kernen der Meristemzellen. Die Deformationen der Kernen der spezialisierten Zellen konnten von einer Nichtfunktionsfähigkeit einiger Genen in den spezialisierten Geweben bedingt sein.

   Theoretisch ist auch eine Vorstellung annehmbar, dass die Zerlegung des Chromatins in der Interphase eine verwickelte Netz der biologischen Mikrokomputern simuliert. Als diese Mikrokomputern können die Chromomeren dienen. Die Molekülen der Desoxyribonukleinsäure können als die biologische Äquivalenten der Halbleiterbestandteilen der elektronischen Systemen dienen.

   Diese Vorstellung kann auch die Wiederbelebung der Theorie der Panspermie von Arrhenius ermöglichen. Dabei ist auch notwendig zur Erwägung nehmen, dass auf ein und demselben Komputer kann eine undenkbare Mehrheit der verschiedenen Programmen programmiert sein. Dankend eines Netzes der vorausgesetzten Biokomputern in den Mikroorganismen, die sich im Weltall verbreiten, können sich aus einem Planet auf den anderen die Rahmdispositionen für die ganze weitere Entwicklung der Organismen übertragen. Das kann auf einer Seite die Entstehung der parallelen Entwicklungsformen auf verschiedenen Planeten bedingen. Auf anderer Seite das bekräftigt, dass das entstehende Leben bildet eigentlich eine Resultante der unzählbaren Wiederholung dieses Prozesses auf der verschiedenen Stellen des Weltalls. Das Leben, und so auf den verschiedenen Planeten in den annähernd ähnlichen Formen, bildet so eine regelmäßige Etappe in der Entwicklung eines gewissen Typs der  Planeten.

 

 

D. Überlegungen über Variabilität und Gliederung der schmalblättrigen Schwingeln (Sektion Festuca der Gattung Festuca) in Böhmen

 

   Bestimmung der Pflanzen in den Bestimmungsbehelfen ist zumeist Problemlos. Es sind aber die Fälle, wann es notwendig ist, dabei umsichtig fortschreiten. Zum Beispiel deshalb, weil es sich um die ökologisch sehr formbare Pflanzenarten handelt. Dann wir die Arten, die manchmal gut unterscheidenden sind, wenn sie in einer gewissen Milieu wachsen, wir nicht fähig sind, genügend differenzieren. Auch die statistische Zerlegung der Einzelwesen in den Populationen verursacht kann, dass zwei Exemplaren verschiedener Arten, können sich als identisch äußern. Bei solchen Artengruppen  ist es notwendig, vor allem mit einer Analyse etlicher Einzelwesen die Variabilität der ganzen Population erblicken. Auch dann ist es aber besser als um Bestimmung, nur um Abschätzung der taxonomischen Zugehörigkeit sprechen.

   Dass wir uns zum vollkommenen taxonomischen Eingliederung der Population nähern, es ist notwendig, vor allem die statistische Analyse der Population machen. Weiter ist es notwendig, in einer gewissen Zahl der Jahren, ihre Entwicklung auf dem Fundort und auch in den experimentalen Auspflanzungen im Garten verfolgen. Mit keiner Weise ist es möglich voraussetzen, dass wir sind fähig, die Artzugehörigkeit aller Populationen, nur auf einem Studium einzelnen Pflanzen, zum Beispiel in den Herbarien, völlig zu bestimmen.

   Als ein Beispiel solcher schwierigen Gruppe bilden die schmalblättrigen Schwingelarten. In der Arbeit ist die gänzliche Umarbeitung der Gattung Festuca Sect. Festuca in Böhmen durchgeführt. Wir möchten damit auch die Ansprüchigkeit der wirklichen wissenschaftlichen Arbeiten demonstrieren, dass Botanik bedeutend nicht nur "erkennen in der Natur ein Paar Pflanzen".

    In der Arbeit ist ausführliche Analyse der Sektion durchgeführt und einige neue Arten beschreibt.

 

 

E. Drei statistische Gesetzmäßigkeiten bei der Bearbeitung des Materials aus der böhmischen Populationen der Gattung Festuca Sect. Festuca festgestellt

 

Als Fortsetzung der Studie von Toman (1990) ist in der Arbeit die Bewertung einiger Aspekte der statistischen Methoden durchgeführt worden. Es wurde ihre Anwendung bei der Populationsanalyse, namentlich bei balanzierter, wie auch bei unbalanzierter Form der Varianzanalyse bewertet. Die Aufmerksamkeit wurde vor allem der Auswahl der repräsentativen Probe gewidmet. Wir haben in der Arbeit weiter begründet, dass bei der Varianzanalyse es notwendig ist, bei Errechnen der mittleren Quadraten (MQT, MQZ und MQI) die Summen der Quadraten (SQT, SQZ und SQI) nicht mit der Anzahl der Freiheitsgrade, sondern mit der Anzahl der Fälle dividiert, dass bei der Varianzanalyse der Rest nur ein Ergebnis der Methode ist und dass bei der unbalanzierten Form der Analyse es notwendig ist vor allem die unbalanzierte Variante vor allem auf die balanzierte überführen. So ist es möglich den Rest gänzlich abseitigen. Die fünfte Kapitel der Arbeit begründet, dass man muß bei der Faktorenanalyse die Korrelationskoeffiziente nicht für Vektoren, sondern für die Winkelfunktionen halten. Mit der Hilfe dieser Voraussetzung bei der Faktorenanalyse , es war möglich, neue Begründung der Quantitativen Vererbung (siehe Abt, C dieser Arbeit) definieren.

        

 

 

F. Einige astronomische Überlegungen

 

   Der Prinzip des Dopplers nur damals gälte, wenn man die Erdkugel eine stabile Stellung im geometrischen Zentrum des Weltalls hatte. Nur damals gälte, dass die Verschiebungen der Spektrallinien, die ist direkt proportional mit dem Abstand der Himmelskörper von der Erde in allen Richtungen dieselbe würden. Deshalb ist nicht möglich die Verschiebung der Spektrallinien im Folge der Schnelligkeit der Himmelskörper, sondern im Folge der Änderung der Eigenschaft des Lichtes bei seiner Wanderfahrt durch des Weltalls erklären. Die Ungültigkeit des Prinzips des Dopplers also bedeutet, dass keine Ausdehnen des Weltalls existiert.

  In der Zusammenhang mit dieser Problematik wurde auch die Theorie, dass der Lichtstrahl sich analogisch als ein Projektil aus einem Gewehr mit einem bohrenden Lauf geschoß, betragt. Seine Rotation vergrößert sich zuerst bis zu einem Maximum, dann sie sich aber fortschreitend verkleinert. Mit dieser Theorie ist es möglich erklären, warum das Lichtstrahl nicht nur die Eigenschaften eines Korpus, sondern auch die Eigenschaften einer Wellenbewegung hat und dass das Licht der entfernten Galaxien die Verschiebung der Spektren zu den größeren, derweil das der näheren manchmal zu den kleineren Wellenlängen ausweist.

   Die Nichtexistenz der Ausdehnen des Weltalls bedeutet, dass auch die Theorie des Urknalls ist ungültig.

Es wurde geprüft einige andere mögliche Theorie über Ursprung des Weltalls und die Theorie des Nanit über Rekonstruktionsprozessen im Weltall vorlegen.      

   Die Erscheinungen ähnlicher der schwarzen Löcher kann z. B. auch damals entstehen, wenn sich die Himmelskörper mit einer Schnelligkeit, die größer als die Schnelligkeit des Lichtes ist, gegen uns bewegt. Deshalb das Prinzip des Dopplers gelt nicht, wir können es nicht zur Feststellung der Schnelligkeit der Himmelskörper verwenden. Wir kennen deshalb nicht die wirkliche Schnelligkeit der Himmelskörper. Es ist also möglich, dass die Schnelligkeit einiger Himmelskörper durch dem Weltall, die Schnelligkeit des Lichtes wesentlich überschreiten kann. Als Begründung dieser Tatsache dienen soeben die Erscheinungen der schwarzen Löchern. Das ändert aber nichts auf der Tatsache, dass das Licht im Wesen eine fast stabile Schnelligkeit hat.

   Die Analogien der Quasaren sind hier als die Körper gegeben, die nähern sich zum Beschauer mit einer Schnelligkeit, die ein wenig geringer als die Schnelligkeit des Lichtes ist.

   Die Zeit hat die ganz andere Charakteristiken als der Raum. Sie ist metrisch nicht meßbar und sie realisiert sich mit einer Gesamtheit der Prozessen, dabei jeder aus diesen Prozessen bindet unmittelbar auf den vorgehenden. Jede Unterbrechung dieser Prozessen bedeutet den Tod. Deshalb ist unmöglich die Voraussetzung, dass bei der Schnelligkeit des Lichtes für dem Mensch in der Rakete die Zeit nicht fließt. Deshalb auch die Bewegung in der Zeit kann sich nur in einer Richtung verwirklichen und nur fortschreitend sein. Keine Möglichkeiten der Reisen in die Vergangenheit oder in die Zukunft also existieren.

   In der Arbeit wurde weiter eine Voraussetzung ausgesprochen, dass die Noven und Supernoven beendigen die Entwicklungszyklen des Lebens im Weltall. Sie entstehen dann, wenn man die vernunftbegabte Lebewesen den Prozeß der völligen Umwandlung der Substanz in die Energie entdecken und diese Gesetzmäßigkeit beginnen auszunutzen. Dieser Prozeß entgleitet sich notwendig früher oder später aus der Kontrolle.

   Auf Grundlage dieser Basis es wurde ausgezählt, dass es in unserer Galaxie etwa hundert Milliarden der Fälle sind, wenn auf den Planeten das Leben existiert. Das bedeutet, dass jede zehnte Sonne einen Planet trägt, wo einige Form des Lebens existiert. Ähnlich wurde es ausgezählt, dass in unserer Galaxie ein Million der Sonnen mit den Planetten mit einer Form des Lebens ist, die existierte auf der Erdhugel vor 4000 Jahren oder später. Das bedeutet, dass sie zwischeneinander 400 der Lichtjahren entfernt sind. Deshalb ist es sehr unwahrscheinlich, dass wir das Leben auf einer anderen Planete eintreffen können.

 

 

G. Bemerkungen zur Atlantis bei Platon

 

   Es ist ein überzeugendes Beweis gegeben, dass Atlantis als ein großer Insel bzw. ein Kontinent, der sich jemals zwischen Europa, Afrika und Amerika ausbreitete, und der war tragisch vernichtet, niemals existierte. Es ist auch eine Erklärung vorgeschlagen, was für einen Untergrund für Entstehung der von Platon veröffentlichte Legende über Existenz und Untergang der Atlantis, sein sollte.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


Archiv

Kalendář
<< září / 2019 >>